ProPublica

Journalism in the Public Interest

Đang khiếu nại về dầu tràn với BP?

Đang khiếu nại về dầu tràn với BP?

.

Xin các bạn đọc giúp chúng tôi.

Nếu bạn đã nộp đơn khiếu nại thiệt hại về sự dầu tràn của BP, xin vui lòng chia sẻ kinh nghiệm của bạn với các phóng viên của ProPublica bằng cách điền vào mẫu giấy này (bản tiếng Anh) Một phóng viên sẽ tiêp xúc với bạn bằng điện thoại, và mọi chia sẻ của bạn sẽ dễ dàng được chuyển đến phòng báo chí của chúng tôi.

Nếu bạn không nộp đơn khiếu nại, các bạn có thể gíúp ProPublica phổ biến lời yêu cầu này đến những nguời khiếu nại trên mạng (internet), trên Facebook, hay gửi đến các danh sách địa phương của bạn, v.v.

This article is produced with the help of readers:
ProPublica Reporting Network

ProPublica Reporting Network

Our collaborative reporting initiative that connects readers with our reporters to produce stories in the public interest.

Newsrooms: How to Get Involved


Here's the deal. We'll give you code so you can easily collect stories on your web site. We'll have access to the stories you collect. In return, we'll share stories from your area that come in through our site and outreach. E-mail Amanda if you're interested or have questions.

ProPublica's Unofficial Guide to BP Claims

Reporting Network

Sign up to be notified of reporting opportunities.

Get Updates

Our Hottest Stories

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •