Close Close Comment Creative Commons Donate Email Add Email Facebook Instagram Mastodon Facebook Messenger Mobile Nav Menu Podcast Print RSS Search Secure Twitter WhatsApp YouTube

Đang khiếu nại về dầu tràn với BP?

Đang khiếu nại về dầu tràn với BP?

Xin các bạn đọc giúp chúng tôi.

Nếu bạn đã nộp đơn khiếu nại thiệt hại về sự dầu tràn của BP, xin vui lòng chia sẻ kinh nghiệm của bạn với các phóng viên của ProPublica bằng cách điền vào mẫu giấy này (bản tiếng Anh) Một phóng viên sẽ tiêp xúc với bạn bằng điện thoại, và mọi chia sẻ của bạn sẽ dễ dàng được chuyển đến phòng báo chí của chúng tôi.

Nếu bạn không nộp đơn khiếu nại, các bạn có thể gíúp ProPublica phổ biến lời yêu cầu này đến những nguời khiếu nại trên mạng (internet), trên Facebook, hay gửi đến các danh sách địa phương của bạn, v.v.

Latest Stories from ProPublica

Current site Current page